0

Odpowiednie przygotowanie terenu to jedna z pierwszych czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Czasem wiąże się to z koniecznością wycięcia drzew i krzewów, do czego wymagane bywa przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej? Na czym ona polega i kiedy jest niezbędna?

Na czym polega inwentaryzacja dendrologiczna?

 

Inwentaryzacja dendrologiczna – inaczej nazywana inwentaryzacją zieleni – ma na celu określić rodzaj oraz ilość drzew i krzewów znajdujących się na danym terenie. W jej ramach wskazuje się również rozmieszczenie roślinności oraz parametry dendrometryczne, takie jak m.in.:

 • zasięg korony,
 • obwód pnia,
 • powierzchnię zajmowaną przez krzew.

W dokumencie powinny znaleźć się również uwagi dotyczące stanu zdrowotnego inwentaryzowanych roślin – ich wyglądu, formy, pokroju, posuszu, a nawet występowania skupisk jemioły. W razie konieczności specjalista ocenia także miąższość drzew.

Koszt inwentaryzacji dendrologicznej ustalany jest indywidualnie. Na cenę opracowania wpływ ma bowiem wiele czynników, w tym zwłaszcza powierzchnia i dostępność ocenianego obszaru, zadrzewienie, stopień zaawansowania projektu, czy też rodzaj wykorzystywanych metod badawczych i pomiarowych.

Z jakich elementów składa się inwentaryzacja dendrologiczna?

 

Inwentaryzacja dendrologiczna składa się z trzech sekcji – opisowej, tabelarycznej oraz graficznej, w których prezentowane są wyniki prac terenowych. Część opisowa najczęściej zawiera informacje określające położenie terenu, wraz z jego przeznaczeniem, oraz skrócony opis roślinności przeznaczonej do usunięcia.

Ponadto, w części opisowej zazwyczaj umieszcza się zalecenia i uwagi dotyczące gospodarki drzewostanem, określające zakres robót pielęgnacyjnych. Wskazuje się także potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

W części tabelarycznej natomiast zwyczajowo znajduje się wykaz zinwentaryzowanego drzewostanu (nazwy botaniczne gatunków drzew i krzewów powinny występować zarówno w języku polskim, jak i łacińskim) oraz wyniki pomiarów dendrometrycznych. Wśród badanych i wyszczególnionych w tabeli pomiarów można wymienić:

 • obwód pnia,
 • wysokość,
 • orientacyjny zasięg korony,
 • wiek,
 • powierzchnię zajmowaną przez krzewy.

Najczęściej  specjalista określa również zastany stan sanitarny drzewostanu oraz zgłasza uwagi i zalecenia dotyczące wycinki, przesadzenia lub pielęgnacji drzew i krzewów. Podaje wytyczne, jak zabezpieczyć roślinność na placu budowy. Z kolei w części graficznej przedstawia się umiejscowienie drzew na podkładzie mapowym.

Dokumentacja inwentaryzacyjna może zawierać także dodatkowe elementy – preliminarz opłat, czyli tabelaryczne zestawienie kosztów wycinki, opinię dendrologa czy też projekt planu nasadzeń zastępczych. Czasem wymaganym załącznikiem jest również dokumentacja fotograficzna.

Kiedy inwentaryzacja dendrologiczna jest niezbędna?

 

Inwentaryzację dendrologiczną wykonuje się m.in. po to, aby określić ilość oraz rodzaj drzew i krzewów, które przeszkadzają w realizacji przedsięwzięcia. Jest ona niezbędna, jeśli inwestor chce uzyskać zgodę na wycinkę zieleni lub jej przesadzenie z terenu inwestycji – zgodnie z Ustawą z 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, stanowi załącznik formalny do wniosku o wycinkę/przesadzenie.

Na tym jednak nie koniec. Dokumentacja inwentaryzacyjna może okazać się niezbędna w przypadku:

 • operatów szacunkowych wartości,
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • kosztorysu robót budowlanych,
 • uzgadniania zakresu prac pielęgnacyjnych drzewostanu w przypadku terenów objętych ochroną konserwatorską,
 • uzgadniania inwestycji budowlanych, np. projektu zagospodarowania terenu.

Przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej i opracowanie stosownej dokumentacji to w przypadku wielu inwestycji budowlanych wymóg konieczny. Dlatego zadanie to warto powierzyć specjalistom z doświadczeniem. Dopilnują oni wszystkich szczegółów, a jednocześnie sprawnie uporają się ze zleceniem.

You may also like

Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *