0

Prowadzenie sporu sądowego wydaje się żmudnym i skomplikowanym procesem. Obecność na rozprawie jest z pewnością stresującym doświadczeniem, ale odpowiednie przygotowanie może pomóc w uniknięciu kłopotów i problemów. Przygotowanie do sporu sądowego obejmuje nie tylko opracowanie niezbędnych dokumentów, ale również przygotowanie uczestników i reprezentantów. Dotyczy to zarówno postępowania procesowego, jak i nieprocesowego. Przedstawiamy etapy przygotowania do sporu sądowego.

Etap pierwszy – przygotowanie pozwu

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu sądowego jest złożenie pozwu. Każda czynność przedstawiona w sądzie musi spełniać warunki formalne określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach z zakresu prawa pracy ustawodawca dopuszcza jednak alternatywne rozwiązanie, jakim jest udanie się do sądu i zgłoszenie powództwa ustnie do protokołu. Pomimo tej możliwości, przedstawione rozwiązanie jest stosowane w praktyce stosunkowo rzadko, najczęściej wybierana jest tradycyjna forma pisemna. 

W postępowaniu sądowym występują strona powodowa i strona pozwana. Powód to osoba, która wnosi pozew do sądu. Pozwany jest drugą stroną procesu, która odpowiada na żądania powoda.

Wymogi formalne pozwu

Pomijając opisany wyżej wyjątek dotyczący pozwów wnoszonych przez pracownika z zakresu prawa pracy, każdy pozew musi być zgodny z wymogami określonymi w przepisach. W myśl tych wytycznych, pozew powinien zawierać:

 • wskazanie sądu, czyli nazwę sądu, adres, oznaczenie wydziału, np. wydział pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • imię i nazwisko powoda,
 • adres powoda,
 • numer PESEL lub NIP powoda,
 • imię i nazwisko pozwanego,
 • adres pozwanego lub miejsce jego siedziby,
 • dane identyfikacyjne i kontaktowe pełnomocników stron (jeśli ich ustanowiono),
 • oznaczenie rodzaju pisma, czyli wskazanie, że jest to pozew,
 • określenie wartości przedmiotu sporu,
 • tzw. osnowę wniosku, czyli to, czego powód się domaga (zapłata wskazanej sumy, przywrócenie do pracy czy wydanie świadectwa pracy itp.),
 • wskazanie dowodów, które powód chce przedstawić w toku sprawy na poparcie swoich twierdzeń,
 • własnoręczny podpis powoda lub jego pełnomocnika,
 • wymienienie załączników, tutaj warto dołączyć listę dokumentów, które powód załącza do pozwu,
 • dowód uiszczenia opłaty od pozwu,
 • odpis pozwu wraz z załącznikami dla strony przeciwnej.

Co po wniesieniu pozwu?

Jeżeli powód nie poda w pozwie wszystkich wymaganych faktów, sąd wzywa go listem poleconym do uzupełnienia braków formalnych i wyznacza mu odpowiedni termin (zwykle jest to 14 dni) na dokonanie tej czynności. Uzupełnienie braków skutkuje uznaniem pozwu za kompletny od chwili jego wniesienia. 

Jeżeli nie dojdzie do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez sąd terminie, to pozew zostanie zwrócony. Gdy pozew zostanie prawidłowo złożony, to zostanie nadana mu sygnatura, czyli numer identyfikacyjny składający się z cyfr i liter reprezentujących numer wydziału, numer sprawy i rok zgłoszenia. 

Sygnatura jest niezwykle ważna, ponieważ pomaga odróżnić daną sprawę od tysięcy innych spraw toczących się w tym samym sądzie. Jeżeli powód chce otrzymywać informacje o przebiegu sprawy w sekretariacie określonego wydziału danego sądu, musi podać numer i dane stron. Ponadto obowiązkiem stron od dnia nadania numeru sprawy jest oznaczenie tą sygnaturą każdego pisma wysłanego do sądu w tej sprawie. 

Następnie sąd wyznacza termin rozprawy i przesyła odpis pozwu stronie powodowej, aby mogła ona odpowiedzieć na żądania powoda. Pozwany ma prawo do udzielenia odpowiedzi na pozew przed pierwszą rozprawą, ale jednocześnie na polecenie sędziego termin ten może być ściśle określony, np. może być to 14 dni lub 21 dni od dnia doręczenia odpisu pozwu.

Rozprawa, czyli postępowanie przed sądem

Ze względu na obciążenie sądów, czas oczekiwania na pierwszą rozprawę – w zależności od sądu – może trwać nawet kilka miesięcy. Sąd musi ogłosić przeprowadzenie rozprawy poprzez wysłanie wezwania na adres wskazany przez wnioskodawcę z podaniem daty, godziny i miejsca rozprawy. Powód musi przybyć w wyznaczonym dniu. Sąd w trakcie procesu sądowego wysłuchuje stron i świadków, decyduje o przebiegu sprawy i sporu sądowego (np. o dopuszczeniu i przeprowadzeniu dodatkowych dowodów), a także ma obowiązek przekonać strony do polubownego rozwiązania sporu i osiągnięcia porozumienia.

źródło: sawickiwspolnicy.pl

You may also like

Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *