0

Kierownik budowy nadzoruje proces budowlany i odpowiada za wszystkie czynności wykonawcze związane z jego prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem. Obowiązkiem kierownika budowy jest także prowadzenie dziennika budowy i pełnej dokumentacji technicznej. To od jego kompetencji i doświadczenia zależy zatem, w jaki sposób i jak szybko budowa naszego domu zostanie ukończona. Kim jest kierownik budowy i za co jest odpowiedzialny? 

Kierownik budowy – jak wybrać? 

Kierownik budowy to jedna z najważniejszych osób na budowie, która odpowiada nie tylko za bezpieczeństwo pracowników, ale i prawidłowy przebieg robót budowlanych. Z tego względu ważne jest, żeby osoba pełniąca tę funkcję była nie tylko kompetentna, ale i posiada wieloletnie doświadczenie. Przed wyborem kierownika budowy warto upewnić się, jakie doświadczenie zawodowe posiada dany specjalista i jakie projekty budowlane do tej pory nadzorował. Bardzo ważne jest też to, czy dany kierownik budowy jest rozpoznawalny w branży budowlanej i polecany przez inwestorów. Pamiętajmy, że kierownik budowy musi posiadać ubezpieczenie OC z tytułu odpowiedzialności za wykonywaną pracę. 

Wybierając doświadczonego i rzetelnego kierownika budowy, będziemy mieli pewność, że będzie on w stanie zagwarantować nam pełną opiekę merytoryczną i nadzorczą nad pracami budowlanymi, a także wyeliminować ryzyko błędów budowlanych i usterek. 

Obowiązki kierownika budowy. Ważne zmiany od 2020 roku 

Zmiany w Prawie budowlanym, które weszły w życie pod koniec 2020 roku, miały w założeniu przede wszystkim uprościć proces ubiegania się o pozwolenie na budowę i przebudowę domu. Przy okazji jednak wprowadzono też zmiany dotyczące obowiązków i kompetencji kierownika budowy i innych osób nadzorujących proces budowlany. 

Zapisy regulujące dotychczasowe kompetencje i obowiązki kierownika budowy nie zmieniły zasad ubiegania się o tytuł kierownika budowy. Poza tym w niezmienionym kształcie pozostały także przepisy mówiące o obowiązku prowadzenia dokumentacji wykonawczej, w tym także dziennika budowy, i realizacji zapisów w nim zawartych. Poza tym obowiązkiem kierownika budowy jest:

  • prowadzenie dokumentacji budowy
  • przejęcie terenu budowy od inwestora i zabezpieczenie go
  • geodezyjne wytyczenie obiektu budowy
  • zorganizowanie budowy i kierowanie nią zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zorganizowanie budowy i kierowanie nią zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami technicznymi
  • zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom pracującym i przebywającym na budowie
  • prowadzenie czynności zapewniających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
  • zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieupoważnionych
  • nadzorowanie prac budowlanych.

Kierownik budowy może wstrzymać prace budowlane w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na budowie, a także w przypadku podejrzenia niezgodności prac z zatwierdzonym projektem budowlanym. Każde takie wstrzymanie prac musi być odnotowane w dzienniku budowy. Kierownik budowy o wszelkich zmianach musi też poinformować inwestora lub osobę pełniącą jego obowiązki. Specjalista do spraw procesu budowlanego musi też brać udział w czynnościach odbioru budynku. 

Kierownik budowy – jakie nowe obowiązki? 

Dotychczas Prawo budowlane stanowiło, że kierownik budowy jest zobligowany do prowadzenia dziennika budowy. Nowelizacja ustawy z września 2020 roku zastąpiła ten zapis informacją o konieczności przygotowania dziennika budowy, dziennika montażu oraz dziennika rozbiórki w przypadku inwestycji, które muszą być objęte nadzorem kierownika budowy. Nowością względem dotychczasowych przepisów jest zapis mówiący o konieczności zabezpieczenia przez kierownika budowy terenu budowy i/lub rozbiórki. Kierownik budowy musi także być gotowy do przedstawienia projektu budowlanego na żądanie organów nadzoru budowlanego.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

You may also like

Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *